Spis treści · Praca · Menu · Dysk

Parametry We/Wy dysku

Okno dialogowe We/Wy   Skrypt obsługi We/Wy

Interfejs

Sposób dostępu do dysku/woluminu (może być ustawiony przy wyborze urządzenia).

Windows OS

IO FILEUżyj ReadFile/WriteFile funkcje dostępu do urządzenia
IO SCSIUżyj żądanie sterownika SCSI
IO ATAuse ATA driver
OverlappedZastosowanie Overlapped We/Wy (nie wpływa na We/Wy, nie zalecane).

DOS

Błędy We/Wy

Sposób obsługi błędów wejść/wyjść.

Pomiń błędy We/Wy. Jeśli wystąpi błąd i opcja ta jest zaznaczona, to pracy We/Wy w dalszym ciągu po określonej ilośća ponowny prób. W przeciwnym wypadku po szeregu prób operacja zostanie zawieszone do wyborza użytkownika w oknie dialogowym We/Wy.

Nie czekaj, jeśli urządzenie nie jest gotowe. Jeśli opcja jest zaznaczona, to operacja We/Wy trwa nawet wtedy, gdy urządzenie nie jest gotowe. W przeciwnym wypadku reakcja użytkownika jest wymagane (okno dialogowe We/Wy).

zawsze: odnoszą się do przyszłych działań.
teraz: odnoszą się do bieżącej działalności.

Ilość ponowny prób przy błędzie CRC. Ilość dodatkowych prób We/Wy przed przejściem w tryb gotowości do reakcji użytkownika lub kontynuowanie pracy.

Wartość zero (0) oznacza brak dodatkowych prób, niniejszym reszty sektorów bloku po błędzie nie będą odczytywane do bufora We/Wy.

Jeżeli wartość jest różna od zera to sektory są ponownie przeczytać jeden po drugim, aż do spotkania sektora błąd. Sektor zawierające błąd jest odczytu do liczby prób lub sektor jest odczytywany pomyślnie.

Zwiększenie liczby powtórzeń zwiększa się procent danych odczytanych ale zmniejsza żywotność urządzenia ze względu na duże obciążenie.

Ilość ponowny prób przy błędzie Seek. To samo dla błędow typu "sektor nie został znaleziony".

Błędu wejścia zakłada się błędu poszukiwania, jeśli zawartość bufora We/Wy nie zmienił się po We/Wy (lub jest wypełniony zerami). Zazwyczaj błędy poszukiwania znacząco spowolnić We/Wy i nie podlegają odzyskiwalny po dodatkowych prób.

Wypełnij błędy (hex): 4-bajtowa wartość szesnastkowa wypełnić sektora, jeżeli wykryty błąd (opcjonalnie).

Skakać przez sektory po błędzie. Liczbę sektorów, aby pomijać po nieodwracalne napotyka błąd.

Pominięte sektory będą wypełnione wartości. Jeśli istnieją obszary kolejnych uszkodzonych sektorów, to pomijanie znacznie skraca ładowanie urządzenia. Niniejszym procent danych odczytanych zmniejszy się, jeżeli są indywidualne uszkodzonych sektorów.

Czytać wstecz po skoku. Czytaj pominięte sektory do tyłu, źle spotkania uszkodzonego sektora.

Opcja jest niedostępna, jeśli liczba sektorów, aby przejść jest zbyt duży. Funkcja poprawia jakość odtwarzania danych po sektorach pomijanie jest używany.

Wypełnij przeskok (hex): 4-bajtowe wartości szesnastkowej wypełnić sektory pomijanych podczas przeskoczyć.

Dodatkowe parametry

Ilość sektorów w buforze We/Wy. Maksymalną liczbę sektorów przekazywane w formie jednego bloku We/Wy.

Timeout, msec. Czas (w milisekundach) oczekiwania na odpowiedź urządzenia (tylko DOS ATA Interface).

SCSI timeout, s. Limit czasu dla SCSI sterownik We/Wy. (tylko interfejs IO SCSI).

Reopen device handle on error: check if the device is detected by OS after an error to prevent idling (Windows and Linux).

Retry I/O on device connection: automatically resume the operation when the device is reconnected (Windows GUI only).

ATA soft reset, jeśli zajęty. Wykonaj ATA soft reset, jeśli urządzenie jest zajęte, po przekroczeniu tego limitu (tylko DOS ATA Interface).

Timeout ATA soft reset, ms. Czas oczekiwania na gotowość urządzenia po ATA soft reset (tylko DOS ATA Interface).

Skrypt... Skrypt obsługi We/Wy

SMART: show SMART report.